ГРАФИЦИ

Дневен режим за учебната 2017-2018
График за провеждането на часа на класния ръководител
График за провеждане на изпитите за 2017-2018 (изпитна сесия м. януари)
График за провеждане на изпитите за 2017-2018 (изпитна сесия м. юли)
График за провеждане на изпитите за 2017-2018 (изпитна сесия м. септември)
График за консултации на преподавателите за 2017-2018
График за СИП и ФУЧ за първия срок на 2017-2018
Седмично разписание за 1-4 клас за 1-ви срок на 2017-2018
Решение N264 на Общински съвет
Заповед за разпределение на допълнителен час по ФВС
График за контролни и класни работи за 2017-2018
График за учебното време за 2017-2018

Прием 2017-2018 година

ЗАПОВЕД РД09-4135/29-08.2017 на Министъра на образованието

СТИПЕНДИИ

ПМС №328 от 2017 за ученически стипендии
ПМС 20 за изменение на ПМС 328 за отпускане на стипендии
Критерии за отпускане на стипендии през 2020-2021 г.
Заповед за стипендиантите през І-ви срок на учебната 2020-2021 г.
Постановление № 33 от 15.02.2013 год. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
Критерии за отпускане на стипендии
Заповед за утвърждаване на стипендианти
Заявление-Декларация

Учебници

Одобрени учебници