Стратегия за развитие на СУ „Христо Ботев” – с. Вълкосел, общ. Сатовча за периода 2016-2020 год.

Правилник за дейността на училището 2017/2018 год.

Правилник за вътрешния трудов ред на училището

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в СУ „Христо Ботев” – 2017-2018

Училищна програма за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система – 2017/2018

Училищен учебен план – 2017/2018

Заповед за формите на обучение в СУ „Христо Ботев” – 2017/2018

Годишен комплексен план за учебната 2017/2018 год.

Мерки за повишаване качеството на образованието – 2017/2018

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи – 2016/2020

План за насърчаване и повишаване на грамотността в СУ „Христо Ботев” за учебната 2017-2018 година, във връзка с националната стратегия

Училищна процедура за подаване, разглеждане на предложения, жалби и сигнали в училището

План за работа през зимния сезон и при усложнена зимна обстановка в СУ „Христо Ботев” за 2017-2018

Правилник за пропускателния режим в СУ „Христо Ботев”

Дневен режим за учебната 2017/2018 год

График за провеждането на часа на класния ръководител

График изпитна сесия – януари

График изпитна сесия – юли

График изпитна сесия – септември

График за консултации на преподавателите за 2017/2018

График за СИП и ФУЧ за първия срок на 2017/2018

График за усвоените часове

Седмично разписание за 1-4 клас за 1-ви срок на 2017/2018

Решение на Общински съвет

Заповед за разпределение на ФБС