Годишна програма за целодневна организация на обучение 2020/2021г.

Стратегия за развитие на СУ „Христо Ботев” – с. Вълкосел, общ. Сатовча за периода 2016-2020 год.

Заповед за формите на обучение през 2020-2021

Мерки за повишаване качеството на образованието през 2020-2021 г.

Мерки за противодействие на тероризма

План за превенция на терористични действия

План на комисията за личностно развитие на учениците

Програма за личностно развитие на учениците 2020-2021 г.

Програма за раннo напускане на образователната система 2020-2021

Пропускателен режим

Стратегия за развитие на училището 2020-2024

Училищна програма за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система – 2017/2018

Заповед за формите на обучение в СУ „Христо Ботев” – 2017/2018

Мерки за повишаване качеството на образованието – 2017/2018

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на деца и ученици от уязвими групи – 2016/2020

План за насърчаване и повишаване на грамотността в СУ „Христо Ботев” за учебната 2017-2018 година, във връзка с националната стратегия

Училищна процедура за подаване, разглеждане на предложения, жалби и сигнали в училището

План за работа през зимния сезон и при усложнена зимна обстановка в СУ „Христо Ботев” за 2017-2018

Дневен режим за учебната 2017/2018 год

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за дейността в училището 2020/2021 г.

Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2020/2021 г.

Правилник за дейността на училището 2017/2018 год.

Правилник за вътрешния трудов ред на училището

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2017/2018

Правилник за пропускателния режим в СУ „Христо Ботев”

ГРАФИЦИ

График за ФУЧ през 2020-2021 г.

График за провеждане на допълнителен час по ФВС, 2020-2021 г.

График за провеждането часа на класния ръководител, 1-ви срок, 2020-2021 г.

График за контролни работи І-ви срок, II-IV клас – 2020-2021 г.

График за консултации на преподавателите за 2020-2021 г.

Седмично разписание 1-12 клас

ЗАПОВЕД №РД09-2118/28.08.2020

График за провеждането на часа на класния ръководител

График изпитна сесия – януари

График изпитна сесия – юли

График изпитна сесия – септември

График за консултации на преподавателите за 2017/2018

График за СИП и ФУЧ за първия срок на 2017/2018

График за усвоените часове

Седмично разписание за 1-4 клас за 1-ви срок на 2017/2018

Решение на Общински съвет

Заповед за разпределение на ФБС

УЧЕБЕН ПЛАН

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

Училищен учебен план 1-12 клас – 2020/2021 г.

Индивидуален учебен план за IV, V, VII клас – 2020/2021 г.

Годишен комплексен план за учебната 2017/2018 год.

Училищен учебен план – 2017/2018